Rybářský lístek

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

098

2. Kód

16.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Rybářský lístek

4. Základní informace k životní situaci

Vydání rybářského lístku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (+ jeho zákonný zástupce v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území ORP Hradec Králové

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti s přílohami

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové

S kým: odbor životního prostředí - oddělení ochrany životního prostředí,

Kdy: pondělí  a  středa  od 8.00  do 17.00 hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz (u cizince pas )
  • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě dalšího lístku .

Cizinec se prokazuje:

  • dříve vydaným rybářským lístkem
  • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku
  • osvědčením o kvalifikaci
  • rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku, k dispozici na odboru životního prostředí, nebo zde.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Placení hotově v pokladně magistrátu města Hradce Králové


na 30 dní 200 Kč

na 10 let 500 Kč

na dobu neurčitou 1000 Kč


U osob do 15 let a studujících:


na 10 let 250 Kč

na dobu neurčitou 1000 Kč


Správní poplatek vybírá správní orgán vydává-li rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
  • vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě odepření vydání rybářského lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta do kdy a    ke kterému orgánu lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou poplatky – viz bod 12

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 495 707 670, 495 707 668

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 05. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 03. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)