Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

100

2. Kód

16.005

3. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas není třeba k odnětí zemědělské půdy pro stavby pro bydlení v zastavěném území a další případy vyjmenované v § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Do ZPF náleží např. orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a další plochy uvedené v § 1 citovaného zákona (i půda dočasně neobdělávaná).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (stavebník).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti včetně níže uvedených příloh.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelně Magistrátu města Hradec Králové či na pověřeném obecním úřadu nebo jejím zasláním poštou, případně podáním žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu. V případě že není příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, ČSA 408 ,  502 00 Hradec Králové

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádosti se uvede:

 • účel zamýšleného odnětí
 • druh odnětí (trvale, dočasně)
 • soupis pozemků dotčených stavbou náležejících do ZPF
 • výměra pozemků nebo jejich částí určených k odnětí
 • základní údaje o zamýšlené stavbě, funkce, je-li v souladu s územním plánem
 • u dočasného odnětí doba trvání

K žádosti se přiloží:

 • výpis z Katastru nemovitostí
 • zákres navrhovaného odnětí ve snímku katastrální mapy
 • situační výkres s vyčíslením ploch záboru
 • není-li žadatelem vlastník pozemku, vyjádření všech vlastníků pozemku (popřípadě nájemců)
 • výpočet odvodu za odnětí s výjimkou případů uvedených v § 11 odst. 3, 5 a 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb.
 • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh na jejich hospodárné využití
 • u dočasného odnětí plán rekultivace

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

Výpočet odvodů za odnětí pro konkrétní pozemky podle přílohy č. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. předkládá žadatel spolu se žádostí o odnětí, odvod je orientačně stanoven v souhlase a po nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního zákona (např. územní rozhodnutí, stavebního povolení) stanoven samostatným rozhodnutím včetně formy úhrady a splatnosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu s odnětím nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena (obvykle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni vlastníci a nájemci dotčených pozemků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze - viz bod 6.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • Metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Proti vydanému souhlasu (nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je souhlas závaznou součástí.

Proti rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí, které vydá orgán ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územního rozhodnutí, stavebního povolení), jehož byl souhlas součástí, se lze odvolat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání je možno za odnětí zemědělské půdy bez souhlasu orgánu ochrany ZPF uložit podle § 20 zákona ĆNR č. 334/1992 Sb. pokutu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem.

Za přestupek je možno podle § 35 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích uložit fyzické osobě pokutu až 5000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše odvodů za odnětí zemědělské půdy – vypočítá se pro konkrétní pozemky v závislosti na BPEJ (viz výpis z Katastru nemovitostí) a výměře odnímané plochy podle přílohy č. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Výpočet předkládá žadatel k žádosti o souhlas, ale rozhodnutí, kterým se platba odvodů uloží, vydá OŽP. Magistrátu města Hradec Králové nebo příslušné obce s rozšířenou působností. po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jehož byl souhlas součástí.

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 495707666

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Výše uvedené právní předpisy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 08. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)