Stanovení finančních odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

113

2. Kód

16.014

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení finančních odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Tento souhlas je nezbytný k vydání rozhodnutí o stanovení finančních odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy tohoto zákona, je-li odnímána zemědělská půda nebo půda dočasně neobdělávaná

  1. trvale pro účely, kterými bude provedena nevratná změna znemožňující zemědělské využití zemědělského půdního fondu; pro účely tohoto zákona se tím rozumí umístění stavby pevně spojené s pozemkem, důlního či těžebního díla (lomu, dolu, otvírky pro těžbu štěrkopísku apod.) nebo provedení terénní úpravy, která vyžaduje skrývku půdy na dotčených pozemcích,
  2. dočasně.

O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů. Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny.

 Odvody za trvale odnímanou půdu se nepředepisují, jde-li o odnětí půdy pro

  1. stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.),
  2. výstavbou objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,
  3. komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení.

Pro účely tohoto zákona se za investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti považují stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny.

Odvody za dočasně odnímanou půdu odstavec 1 písm. b) se nepředepisují, je-li zemědělská půda odnímána pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické účely.

Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí pro stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje 6).

 Za stavby občanského vybavení se pro účely výpočtu odvodů za odnětí půdy považují stavby škol všech typů, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládež, jesle, dětské domovy, stavby církevní (kaple, kostely, modlitebny) a hřbitovy.

Za stavby zemědělské prvovýroby, pro které se nepředepíší odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, se nepovažují stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, např. sportovním (dostihová dráha, výcviková hala apod.).

Je-li půda trvale odnímána ze zemědělského půdního fondu za podmínky, že po ukončení účelu odnětí budou pozemky podle schváleného plánu rekultivovány zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy, odvody se platí jako u dočasného odnětí.

Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se platí jednorázově.

Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu k odnětí došlo (stavebník), popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemná žádost podaná spolu s doklady na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové.

Magistrát města Hradec Králové

odbor životního prostředí

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pověřené obecní úřady vydávají rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povolují odklad lhůty k úhradě těchto odvodů, ukládají pokuty.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

odbor životního prostředí

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

 

Referenti odboru životního prostředí

3. patro, kancelář č. dveří 297 a 282

 

Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozhodnutí stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby apod.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí není stanoven.

Splatnost odvodů

Odvod placený jednorázově je splatný do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu.

Jde-li o odvody placené každoročně, jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká povinnost platit z nezaplacených částek úrok z prodlení.

Výši úroku z prodlení stanoví celní úřad platebním výměrem na základě stanoviska toho orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal rozhodnutí o odvodech. Úrok z prodlení je splatný do patnácti dnů ode dne doručení platebního výměru. V odůvodněných případech může ministerstvo financí České republiky úrok z prodlení snížit nebo prominout, popřípadě určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování této úlevy.

Jestliže výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

(nevyplněno)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušný obecní úřad, Státní fond životního prostředí a Celní úřad Hradec Králové.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Tento souhlas je nezbytný k vydání rozhodnutí o stanovení finančních odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné použít e-podatelnu Magistrátu města Hradec Králové.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-          zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to podáním k odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82, odst. 2 správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14. 09. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)