Program Antivirus - veřejné prostranství


  • 11. květen 2020


Vážení (budoucí) uživatelé veřejného prostranství na území města Hradce Králové,


dovolte, abychom Vás informovali o rozhodnutí Zastupitelstva města Hradec Králové, které se většiny Vás přímo týká. Zastupitelstvo města deklarovalo, že si je vědomo své odpovědnosti vůči občanům města Hradce Králové a v souvislosti s vyhlášením stavu nouze na území České republiky schválilo svým usnesením ZM/2020/626 dne 20. 4. 2020 Program "Antivirus" zahrnující opatření vztahující se mimo jiné i na zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města č. 7/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění. Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením schválilo vydání obecně závazné vyhlášky města č. 4/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 7/2017, o užívání veřejného prostranství. Tyto obecně závazné vyhlášky města byly koncem září 2020 nahrazeny novou obecně závaznou vyhláškou města č. 8/2020, o užívání veřejného prostranství, která však neměla žádný negativní dopad na účinnost Programu "Antivirus".

Na základě výše uvedených usnesení orgánů města a na základě výše uvedených návazně vydaných obecně závazných vyhlášek, jsou veškeré činnosti uvedené v této obecně závazné vyhlášce města dočasně bez poplatku, vyjma vyhrazeného parkovacího stání (P-RÉSERVÉ), výkopových prací a umisťování stavebních zařízení. Toto osvobození od poplatku je platné od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 4/2020, tedy od 28.04.2020 až do 31.12.2020.

Upozorňujeme, že uplatnění výše uvedeného osvobození od poplatku nezbavuje poplatníka povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost uvedenou v čl. 4, obecně závazné vyhlášky města č. 8/2020. Je tedy i nadále nutné řádně vyplnit formulář „Ohlášení užívání veřejného prostranství“ (přiložen níže) a do řádku „Výše poplatku v Kč“ namísto samotného výpočtu vepsat text „Program Antivirus - bez poplatku“.

Dále upozorňujeme, že toto opatření nezbavuje uživatele splnit ostatní zákonné povinnosti (např. vydání povolení zvláštního užívání atd.) – mimo jiné je nutno podat žádost o zvláštní užívání.


Odkaz na kontaktní osoby v případě další otázek: Úsek zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství


Přílohy:


Obecně závazná vyhláška města č. 8/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Formulář Ohlášení užívání veřejného prostranství – pro firmu a živnostníka
Formulář 
Ohlášení užívání veřejného prostranství – pro fyzickou osobu