Žádost o majetkoprávní vypořádání nemovitostí, které jsou v majetku města Hradec Králové

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

021

2. Kód

05.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o majetkoprávní vypořádání nemovitostí, které jsou v majetku města Hradec Králové

4. Základní informace k životní situaci

Žádost se uplatňuje v souvislosti s požadavkem na majetkoprávní vypořádání nemovitostí ve vlastnictví města Hradec Králové (list vlastnictví 10001).

Jedná se o tyto situace:

 • žadatel má záměr užívat nebo získat do svého vlastnictví pozemek v majetku města
 • žadatel má v záměru získat do svého vlastnictví budovu nebo stavbu v majetku města
 • pozemek je zastavěn stavbou žadatele
 • pozemek je reálně užíván žadatelem  a tato skutečnost je zjištěna při zaměření hranic pozemků, zaměření skutečného provedení staveb, identifikace pozemků apod. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (firma) způsobilá k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, je-li podnět podán fyzickou osobou
 • obchodní název, IČO a sídlo, je-li podnět podán ze strany právnické osoby
 • číslo pozemku dle evidence KN - uvedení účelu pro který je pozemek požadován
 • nabídka ceny za m2 pozemku (koupě, nájem)
 • při směně pozemku - nabídka
 • při daru - zdůvodnění návrhu

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním řádně vyplněné žádosti prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové.

Žádost o prodej, nájem či pacht se podává na formulářích, které jsou ke stažení v bodě 11. tohoto popisu nebo ZDE (04 Úsek správy majetku a městských organizací - 01 Odbor správy majetku města - OM1-Oddělení hospodaření a evidence majetku města), ostatní žádosti se podávají volnou formou za předpokladu, že budou mít veškeré náležitosti předepsané v bodě 6. tohoto popisu.

Pro pořízení grafické přílohy (situace) můžete použít veřejně přístupné digitální technické mapy.

Podání je možné:

 • osobně na podatelně (nezapomeňte si připravit kopii samotné vyplněné žádosti, na kterou Vám bude vyznačeno potvrzení o podání žádosti);
 • poštou na adresu: Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové (příp. s uvedením konkrétního obesílaného pracovníka);
 • e-mailem - digitálně podepsaným (za předpokladu, že žadatel disponuje platným certifikátem elektronického podpisu);
 • datovou schránkou (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správy majetku města, oddělení hospodaření a evidence majetku města (OM1), pravé křídlo budovy, první patro (2.NP), kanceláře 214 až 216, 205. 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00


Vyřizování žádostí na území města Hradec Králové je rozděleno dle katastrálních území mezi pracovníky následovně:


Nájmy a pachty pozemků na celém území města

k.ú. Nový Hradec Králové, Kukleny, Kluky, Plačice, Plotiště, Svobodné Dvory, Roudnička, Třebeš, Hradec Králové, Březhrad, Pražské Předměstí:

Ladislava Středová, telefon 495 707 731, e-mail: Ladislava.Stredova@mmhk.cz

k.ú. Slezské Předměstí, Věkoše, Piletice, Pouchov, Rusek, Malšovice u Hradce Králové, Malšova Lhota, Plácky, Svinary, Slatina u Hradce Králové a dále areál letiště, Městské lesy, Stříbrný rybník:

Mirka Müller, telefon 495 707 562, e-mail: mullerm@mmhk.cz


Ostatní žádosti

k.ú. Hradec Králové, Slatina u Hradce Králové, Svinary, Věkoše:

Jitka Renčínová, telefon 495 707 568, e-mail: Jitka.Rencinova@mmhk.cz

k.ú. Pražské Předměstí, Plačice, Malšova Lhota, Rusek, katastry mimo HK:

Jana Kosinová, telefon 495 707 563, e-mail: Jana.Kosinova@mmhk.cz 

k.ú. Malšovice u Hradce Králové, Plotiště, Plácky, Slezské Předměstí, Pouchov:

Lenka Svobodová, telefon 495 707 732, e-mail: Lenka.Svobodova@mmhk.cz

k.ú. Nový Hradec Králové, Kluky, Kukleny:

Hana Struhová, Ing., telefon 495 707 569, e-mail: Hana.Struhova@mmhk.cz

k.ú. Svobodné Dvory, Březhrad, Roudnička, Třebeš, Piletice:

Lenka Povejšilová, telefon 495 707 565, e-mail: Lenka.Povejsilova@mmhk.cz


Byty

Silvie Stránská, telefon 495 707 734, e-mail: Silvie.Stranska@mmhk.cz 


Kontakt na vedoucího oddělení

Bc. Jan Slavík, telefon 495 707 570, e-mail: Jan.Slavik@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při následném uzavírání smluvního vztahu je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti pro možnost úředního ověření podpisu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku:

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny a jsou závislé na aktuálním počtu podaných žádostí a na termínech jednání rady města a zastupitelstva města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správci majetku města:

Za komunikace, zeleň, veřejné osvětlení a dopravní signalizaci:

p.o. Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové

Za bytové a nebytové prostory v majetku města:

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o., Kydlinovská 1521, 501 52  Hradec Králové

Dotčené orgány státní správy Magistrátu města Hradec Králové:

např. odbor památkové péče, odbor hlavního architekta, odbor životního prostředí, odbor dopravy atd.

Dotčené orgány samosprávy statutárního města Hradec Králové:

např. odbor samosprávných činností města, investiční odbor atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti prostřednictvím datové schránky (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při projednání žádostí se postupuje dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon 89/2012 Sb., 256/2013 Sb., 128/2000 Sb. a aktuální Směrnice o nakládání s nemovitým majetkem města.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - znehodnocení majetku,

nebo např. dle Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Případně další sankce vyplývající ze vzájemně uzavřených smluvních vztahů.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Město Hradec Králové nemá stanovenou cenovou mapu pozemků.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OM - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno