Žádost o zřízení věcného břemene, vydání vyjádření k dotčenému majetku

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

020

2. Kód

05.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zřízení věcného břemene, vydání vyjádření k dotčenému majetku

4. Základní informace k životní situaci

Věcná břemena jsou zřizována pro vedení inženýrských sítí, možnost přístupu, práva chůze a příjezdu na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, IČ: 002 68 810. Věcné břemeno se zřizuje dohodou smluvních stran a je úplatné a zdanitelné.

Žádosti jsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, předloženy k odsouhlasení radě města. Po schválení  zřízení věcného břemene v radě města bude žadateli zaslán návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí.

Ve vztahu k pozemkům se postupuje obdobně i při žádosti o jiné právní závazky k (budoucímu) majetku města jako jsou např. nájemní smlouva, smlouva o prodeji, smlouva kupní-nákup, smlouva o výpůjčce, smlouva darovací, apod. .

Výkopové práce mohou být prováděny až po uzavření výkopové smlouvy.

UPOZORNÉNÍ: Výkopové práce se neprovádějí v zimním období, tj. od 15.11. do 31.3. běžného roku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vždy budoucí vlastník předmětné části inž. sítí či přípojek, kterým může být fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (firma) způsobilá k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na připraveném formuláři či volnou formou se specifikací požadavku žadatele spolu se snímkem z pozemkové mapy se zákresem požadované přípojky či inženýrské sítě. Žádost o zřízení věcného břemene musí obsahovat:

 • parcelní číslo
 • katastrální území
 • druh věcného břemene (elektrická, vodovodní, kanalizační, plynová přípojka atd.).
 • způsob provedení (výkop, protlak)

Původní písemnou žádost vyzvedne žadatel na Technických službách a podá ji na podatelnu Magistrátu městu Hradec Králové, kde je zaregistrována a po zajištění potřebných podkladů je předložena k projednání příslušným orgánům města a Radě Města Hradec Králové v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v jeho platném znění. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání vyplněného formuláře žádosti zmiňované v bodě 11. tohoto popisu na podatelnu příspěvkové organizace Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové.

Žádost lze podat i volnou formou za předpokladu, že bude mít veškeré náležitosti dle pokynů pro vyplnění [DOC, 0,19MB].

Pro pořízení grafické přílohy (situace) můžete použít veřejně přístupné digitální technické mapy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

1.  Příspěvková organizace Technické služby Hradec Králové

      Na Brně 362

      500 06  Hradec Králové

 2.  Magistrát města Hradec Králové

     Československé armády 408

     502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor správy majetku města, oddělení hospodaření a evidence majetku města (OM1)

pravé křídlo budovy, první patro (2.NP), kanceláře 214 až 216

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 17:00

Vyřizování žádostí na území města Hradec Králové je rozděleno dle katastrálních území mezi pracovníky následovně:

Věcná břemena, služebnosti, souhlasy se zřízením sjezdu

 Příjmení a jméno Telefon                                                   Katastrální území

 Čepicová Veronika, DiS.

 veronika.cepicova@mmhk.cz 

 495 707 566 Nový Hradec Králové     Kukleny                       Kluky                        Plačice             
 Plotiště                           Svobodné Dvory      Roudnička               Třebeš       

 Petra Myslivcová, DiS.

 petra.myslivcova@mmhk.cz  

 495 707 567   Hradec Králové            Březhrad                   Malšova Lhota         Malšovice     
 Piletice                         Pražské Předměstí     Pouchov                  Plácky          
 Rusek                           Slatina                       Slezské Předměstí    Svinary         
 Věkoše                                                                                                            10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dokumenty potřebné při podání žádosti jsou uvedeny na druhé straně formuláře zmiňovaného v bodě 11. tohoto popisu.

Při následném uzavírání smlouvy o věcném břemenu je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti pro možnost úředního ověření podpisu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku:

Podání žádosti není zpoplatněno.

Výše úhrad za zřízení věcného břemene je stanoveno na základě schválené směrnice Rady města [PDF, 0,75MB].

Způsob úhrady:

 • v pokladně magistrátu (složenkou vydanou odborem správy majetku města)
 • na poště (složenkou vydanou odborem správy majetku města)
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny a jsou závislé na aktuálním počtu podaných žádostí a na termínech jednání rady města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správci majetku města:

Za komunikace, zeleň, veřejné osvětlení a dopravní signalizaci:

p.o. Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové

Za bytové a nebytové prostory v majetku města:

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o., Kydlinovská 1521, 501 52  Hradec Králové

Dotčené orgány státní správy Magistrátu města Hradec Králové:

např. odbor památkové péče, odbor hlavního architekta, odbor životního prostředí, odbor dopravy atd.

Dotčené orgány samosprávy statutárního města Hradec Králové:

např. odbor samosprávných činností města, investiční odbor atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Následné podání řádně vyplněného tiskopisu žádosti (vč. přiložené kopie vyjádření Technických služeb Hradec Králové, p.o.) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové.

Žádost lze podat i volnou formou za předpokladu, že bude mít veškeré náležitosti předepsané příslušným formulářem žádosti a pokynů pro vyplnění [DOC, 0,19MB].

Pro pořízení grafické přílohy (situace) můžete použít veřejně přístupné digitální technické mapy.

Podat žádost je možné:

 • osobně (nezapomeňte si připravit kopii samotné vyplněné žádosti, na kterou Vám bude vyznačeno potvrzení o podání žádosti);
 • poštou na adresu: Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 50200  Hradec Králové (příp. s uvedením konkrétního obesílaného pracovníka) ;
 • e-mailem - digitálně podepsaným (za předpokladu, že žadatel disponuje platným certifikátem elektronického podpisu);
 • datovou schránkou (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti prostřednictvím datové schránky (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

a další související zákony týkající se inženýrských sítí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - znehodnocení majetku,

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Případně další sankce vyplývající ze vzájemně uzavřených smluvních vztahů.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Prostřednictvím Magistrátu města Hradec Králové se zřizují pouze věcná břemena na nemovitostech ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno