Podmínky požární bezpečnosti při zabezpečení akcí, kterých se účastní větší počet osob

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

074

2. Kód

07.005

3. Pojmenování (název) životní situace

Podmínky požární bezpečnosti při zabezpečení akcí, kterých se účastní větší počet osob

4. Základní informace k životní situaci

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 města Hradec Králové, kterou se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Organizátor akce, kterým je právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba, která akci pořádá nebo svolavatel, jde-li o shromáždění osob podle zvláštního právního předpisu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro pořádání akcí, kterých se účastní větší počet osob dle výše uvedené vyhlášky se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická obchodní, náboženská a jiná organizovaná akce, která je pořádána:

a/ ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo kolaudačního rozhodnutí vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.).

b/ ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen a počet účastníků činí 200 a více osob

c/ ve venkovním shromažďovacím prostoru, veřejných prostranstvích a komunikacích, kterých se účastní 300 a více osob; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se účastní 1000 a více osob

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

U výše uvedených akcí  dle vyhlášky je organizátor akce povinen předložit městu Hradec Králové, odboru krizového řízení Magistrátu města, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území města Hradec Králové, předkládá organizátor akce tuto zprávu i Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě potřeby poskytne organizátorům akcí příslušné konzultace odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové, prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je nutné předat základní údaje o připravované akci a to zejména:

- druh akce a její rozsah a místo

- předpokládaný počet osob, techniky

- používání otevřeného ohně

- možné zdroje požáru

- vlastní prostředky k zabezpečení pořádané akce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Posouzení zprávy o zajištění podmínek požární bezpečnosti nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zprávu je nutné předložit nejméně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě konání  takové akce, kde se používá otevřený oheň (vatry apod.), pyrotechnické efekty a ohňostroje je organizátor akce povinen nejméně pět pracovních dnů před zahájením, toto nahlásit Krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Organizátor akce je povinen splnit veškeré podmínky požární bezpečnosti uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 2/2011 města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Hradec Králové, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

KR - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 01. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 05. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno