Petice

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

002

2. Kód

06.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Petice

4. Základní informace k životní situaci

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na město Hradec Králové a jeho orgány s peticemi, žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Peticí se nesmí

 • zasahovat do nezávislosti soudu,
 • vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
 • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice orgánu veřejné správy a jednání s ním mohou (ale nemusí) občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné správy.
 • Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromažďování podpisů pod petici:

 • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 • K výše uvedenému účelu mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Vzešla-li petice ze shromáždění, musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena. Petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.

Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Petici lze podat v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za písemně podané se považují i petice podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené petice se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako s peticemi řádně podanými.

Petici v písemné podobě lze podat:

 • poštou na adresu Magistrátu města Hradec Králové,
 • osobně na podatelně Magistrátu města Hradec Králové.

Petici v elektronické podobě lze podat:

Dne 1. 2. 2022 nabyla účinnosti změna zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, kterou byl do zákona vložen § 6a, na základě kterého Ministerstvo vnitra vytvořilo a dále bude spravovat nástroj pro sestavování elektronických petic ePetice.  Zakladatel petice může sestavení petice a sběr podpisů provést v elektronické podob prostřednictvím nástroje ePetice v Portálu občana na adrese https://portal.gov.cz/e-petice/

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Petice přijímá podatelna Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Podatelna se nachází v levém křídle budovy magistrátu města, ve zvýšeném přízemí.

Úřední hodiny podatelny:

   pondělí, středa              8:00 - 17:00
   úterý, čtvrtek                 8:00 - 15:00
   pátek                             8:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

V případě, kdy je petice předložena k projednání orgánům města, sdělí příslušný odbor tuto informaci do 10 ti dnů podavateli petice s tím, že o výsledku projednání bude podavatel písemně informován.  

Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Směrnice Rady města Hradec Králové č. 09/2011, o vyřizování petic a stížností

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při nesouhlasu se způsobem vyřízení petice je možno podat stížnost stejným způsobem jako se podává petice.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 02. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

06. 04. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

K anonymním peticím se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková stížnost, která neobsahuje jméno a adresu stěžovatele.