Stížnosti

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

004

2. Kód

06.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Stížnosti

4. Základní informace k životní situaci

Stížností se rozumí vnější podnět, který svým obsahem poukazuje na nevhodné chování úředníka, nesprávný úřední postup nebo jiný nedostatek týkající se osobních zájmů stěžovatele nebo obecných zájmů občanů města, a kterým se fyzické či právnické osoby domáhají ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, k jejichž ohrožení mělo dojít v souvislosti s činností města Hradec Králové, jeho zaměstnanců či jiných subjektů v rámci působnosti v oblasti veřejné správy.

Za stížnost se nepovažuje podání, bez ohledu na jeho označení, které je svým obsahem jiným procesním úkonem dle správního řádu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stížnost je oprávněna podat

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • u právnické osoby ten, kdo je oprávněn jednat jejím jménem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stížnosti přijímá výhradně podatelna magistrátu města, a to v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem s uvedením jména a adresy stěžovatele. Za písemně podané se považují i stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené stížnosti se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako se stížnostmi řádně podanými. K anonymním stížnostem se nepřihlíží.

Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit na místě ihned, je zaměstnanec magistrátu města, na kterého se stěžovatel obrátil, povinen umožnit stěžovateli sepsání stížnosti formou protokolu v budově magistrátu města a zajistit její přijetí prostřednictvím podatelny magistrátu města.

V případě, že občan není z důvodu snížené gramotnosti, tělesného postižení apod. schopen sám stížnost sepsat, sepíše s ním stížnost zaměstnanec magistrátu města, na kterého se občan obrátil. Po sepsání stížnosti příslušný zaměstnanec seznámí občana s obsahem stížnosti, předloží mu stížnost k podpisu a zajistí její přijetí prostřednictvím podatelny magistrátu města.

Lze podat opakovanou stížnost. V takovém případě vedoucí příslušného odboru prověří, zda prvotní stížnost byla věcně správně vyřízena a zda ze strany města byly vyčerpány možnosti zjednání nápravy. Toto zjištění sdělí stěžovateli s upozorněním, že stěžovatel může v souladu se správním řádem požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Stížnost v písemné podobě lze podat:

  • poštou na adresu Magistrátu města Hradec Králové,
  • osobně na podatelně Magistrátu města Hradec Králové.

Stížnost v elektronické podobě lze podat:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Podatelna Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Podatelna se nachází v levém křídle budovy magistrátu města, ve zvýšeném přízemí.

Úřední hodiny podatelny:

   pondělí, středa             8:00 - 17:00

   úterý, čtvrtek                8:00 - 15:00

   pátek                            8:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány, dle uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stížnost je třeba vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 60-ti dnů od jejího doručení městu. Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

18. Jaké jsou související předpisy

Směrnice Rady města Hradec Králové č. 9/2011 o vyřizování petic a stížností

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Žádost o prošetření se podává u magistrátu města HK.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 02. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

K anonymním stížnostem se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková stížnost, která neobsahuje jméno a adresu stěžovatele.