Pomoc a podpora při řešení nepříznivé sociální situace

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

119

2. Kód

13.022

3. Pojmenování (název) životní situace

Pomoc a podpora při řešení nepříznivé sociální situace

4. Základní informace k životní situaci

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem, zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, nebo samy pečují o blízkou osobu a potřebují pomoc a podporu, byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, vedou rizikový způsob života spojený s užíváním drog a závislostí na hracích automatech, jsou ohroženy domácím násilím nebo jinou trestnou činností, nacházejí se v tíživé finanční situaci, jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo zaměstnání apod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V souladu s § 92 zákona o sociálních službách, poskytne sociální pracovník vždy základní sociální poradenství. Dále zjistí potřeby klienta a informace o konkrétní životní situaci, která jej přivedla ke kontaktu se sociálním pracovníkem, a komplexně ji posoudí. V rámci daného procesu je klient seznamován s nabídkou různých potenciálních metod sociální práce a možnostmi řešení nepříznivé sociální situace. Sociální pracovník může dále zprostředkovat kontakt mezi klientem a další vhodnou návaznou institucí, zajistit poradenství k sociálním dávkám a souvisejícím službám, doprovodit klienta na jednání s jinými institucemi. Ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi pomáhá např. vyhledat vhodné ubytování, zaměstnání, řešit dluhovou problematiku nebo se snaží o nápravu vztahů v rodině v rozsahu, který není výkonem činností sociálně právní ochrany dětí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat Mgr. Jiřího Kotalu, vedoucího oddělení koncepcí a sociální péče Magistrátu města Hradec Králové. Navštívit osobně pracoviště oddělení koncepcí a sociální péče, zvýšené přízemí levé budovy Magistrátu města Hradec Králové.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

https://www.hradeckralove.org/socialni-prace-pro-dospele/d-67248/p1=24854

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení koncepcí a sociální péče (levá budova, zvýšené přízemí) – vedoucí Mgr. Jiří Kotala, kancelář, MBA č. 48, tel.:  495 707 322, email: Jiri.Kotala@mmhk.cz. Sociální pracovníci: Petra Šulcová, DiS. (kancelář č. 30, tel.: 495 707 347), Bc. Petra Černá (kancelář č. 30, tel.: 495 707 335), Mgr. Martina Gilarová (kancelář č. 29/A, tel.: 495 707 330), Mgr. Kristýna Hrochová (kancelář č. 29A, tel.: 495 707 336).  Úřední hodiny: PO + ST: 8:00 - 17:00, ÚT + ČT + PÁ: 8:00 - 14:00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

(nevyplněno)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Sociální práce na obecních úřadech podle níže zmíněných právních předpisů nepodléhá správnímu řízení. V procesu realizace sociální práce na obecních úřadech se tak nevydává žádné správní rozhodnutí. V dalších činnostech je postupováno v souladu s principy správního řádu (např. v rámci řešení stížností, nečinnosti, mlčenlivosti a dalších institutů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dáno charakterem životní situace. Základní spolupracující organizace pro výkon sociální práce jsou: Úřad práce ČR (krajské pobočky), orgány sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR, občanské a právní poradny, Městská policie Hradec Králové, Policie ČR.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce se sociálním pracovníkem, s úřady a institucemi, uvádění pravdivých a úplných informací.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhláška č. 424/2011 Sb. o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 73/2011 Sb. o úřadu práce, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Další informace o konkrétních životních situacích lze najít na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz, nebo na stránkách Magistrátu města Hradec Králové www.hradeckralove.org pod odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)