Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

060

2. Kód

10.008

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

4. Základní informace k životní situaci

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel - fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Živnost může být provozována ve více provozovnách, v jedná provozovně může být provozováno i více živností.
 • Podnikatel nemusí zřizovat provozovnu, pokud však je zřízena, je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to však neplatí pro automaty a mobilní provozovny, které jsou této povinnosti zproštěny.
 • Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce (v praxi může obě podmínky splňovat např. stánek, pojízdná prodejna, atd.).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným nebo elektronickým oznámením živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně lze oznámit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, kancelář č. 10,11 (pro fyzické osoby) a kancelář č. 5 (pro právnické osoby).

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontaktní zaměstnanci pro agendu fyzických osob:

Kontaktní zaměstnanci pro agendu právnických osob:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celé oznámení a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku.
 • Pro oznámení o zahájení/ukončení činnosti v provozovně lze použít Změnový list.
 • Lze učinit též elektronické podání bez nutnosti návštěvy úřadu. Editovatelné formuláře jsou k dispozici na adrese https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/ .
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení bez závad a v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a následně o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovně, u mobilních provozoven pak oprávněnost umístění provozovny.
 • Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
 • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákona, v platném znění), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty).
 • Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (názvem právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o sídle podnikatele. Provozovna sloužící k poskytování služeb nebo k prodeji zboží spotřebitelům navíc i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů) a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Prodejní nebo provozní dobou nemusí být označena mobilní provozovna a automat. Provozovny, ve kterých je poskytováno přechodné ubytování musí být dále označeny kategorií a třídou ubytovacího zařízení podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 • Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu. Pro osobní návštěvu úřadu lze provést na konkrétní čas přednostní on-line internetovou rezervaci požadované služby

ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty za správní delikt neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.