Podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

080

2. Kód

10.011

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

4. Základní informace k životní situaci

Odvolací řízení je upraveno v zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konkrétně § 81-93. Podat odvolání je právem účastníka řízení, nikoli jeho povinností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat odvolání může účastník řízení, zmocněnec na základě písemné plné moci, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, popř. likvidátor či správce konkurzní podstaty.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Právo podat odvolání má účastník řízení, jestliže se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu nevzdal nebo jestliže již dříve podané odvolání nevzal zpět.
 • Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal prvoinstančního rozhodnutí a proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí  dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán oznámil.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu se podává v písemné formě nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Z odvolání musí být patrno

 • kdo jej činí, 
 • proti kterému rozhodnutí směřuje,
 • v jakém rozsahu rozhodnutí napadá,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
 • co se navrhuje.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud odvolání těmto požadavkům nevyhovuje, zachází s ním správní orgán, který jej obdržel, jako s každým neúplným nebo nejasným podáním, tj. musí zajistit podle možností jeho doplnění a posuzovat je (v kontextu s předchozím řízením) podle jeho obsahu.

Odvolání musí mít dále tyto náležitosti:

 • u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
 • u právnické osoby její název nebo obchodní firmu,
 • identifikační číslo,
 • fyzická osoba adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • právnická osoba adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno,
 • podpis osoby, která jej činí.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Nelze však podat odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal prvoinstančního rozhodnutí a proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Z důvodu prokazatelnosti podání v odvolací lhůtě se písemná odvolání doručují osobně na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, která se nachází ve zvýšeném přízemí vlevo, nebo elektronicky datovou schránkou podnikatele nebo poštou na adresu Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Na pracovišti Živnostenského úřadu ve Střelecké 824 lze podat odvolání ústně do protokolu.

Ústní odvolání do protokolu je vhodné podat u oprávněné úřední osoby uvedené v rozhodnutí. 

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontakty na zaměstnance Živnostenského úřadu 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ústní odvolání do protokolu je nutné mít s sebou průkaz totožnosti, v případě zplnomocnění plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Odvolání se podává volnou formou, formuláře nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání odvolání nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 • Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může následně zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Jedná se o rozhodnutí o odvolání autoremedurou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
 • Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup rozhodnutí o odvolání autoremedurou, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání.
 • V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu orgánu do 10 dnů.
 • Odvolacím orgánem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor majetkoprávní a krajský živnostenský úřad, který tak přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.
 • Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné:
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.
 • Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro změnu, zrušení rozhodnutí nebo zastavení řízení, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.
 • Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán bez zbytečného odkladu.
 • Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od dne obdržení spisu. Tato lhůta může být prodloužena až o 30 dnů, jestliže jde o zvlášť složitý případ nebo je nutné provést další úkony (např. nařídit ústní jednání, místní šetření, vyžádat si znalecký posudek, atd.). 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Odvolání lze zaslat datovou schránkou podnikatele (ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in). S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze odvolání zaslat na elektronickou podatelnu magistrátu. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jedná-li se o rozhodnutí o odvolání autoremedurou (tzn. o odvolání rozhodl prvoinstanční orgán, který napadené rozhodnutí vydal), pak proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat.

Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení, popř. k obnově řízení v taxativně stanovených případech.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podání odvolání proti rozhodnutí je právo účastníka řízení, který jej činí z vlastní vůle, z tohoto důvodu sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.