Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

77

2. Kód

10.009

3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel - fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, popř. likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozhodnutí podnikatele, že dále nehodlá provozovat živnost. Podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění je projevem vůle podnikatele, nikoli jeho povinností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění lze u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Tento úřad rozhodne a provede zápis do živnostenského rejstříku.

Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, kancelář č. 11 (pro fyzické osoby) a kancelář č. 5 (pro právnické osoby).

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontaktní zaměstnanci pro agendu fyzických osob:

Kontaktní zaměstnanci pro agendu právnických osob:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, popř. plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celou žádost a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je rozhodováno a následně proveden zápis do živnostenského rejstříku. Nic však nebrání, aby klient navštívil pracoviště živnostenského úřadu již s předvyplněným formulářem.
  • Pro zrušení živnostenského oprávnění lze použít změnový list, kde se vyplní pouze údaje týkající se této skutečnosti.
  • Podnikatel může prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit ukončení činnosti správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. V tomto případě se pro tyto instituce vyplní i příslušné oddíly ve Změnovém listu. V případě oznámení  správci daně je třeba užít formuláře Ministerstva financí, které jsou k dispozici dole.
  • Formuláře si lze vyzvednout osobně v budově ve Střelecké ulici 824, na oddělení živnostenských oprávnění, v kanceláři č. 5,10,11.
  • Lze učinit též další formy elektronického podání.
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. V praxi zdejšího úřadu je tento úkon zpravidla vyřízen na počkání.

Oprávnění je zrušeno na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatele uvedeno, oprávnění provozovat živnost zaniká až nabytím právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ukončení podnikatelské činnosti je nutné oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Tato oznámení pro další instituce lze provést prostřednictvím Centrálního registračního místa, které je zřízeno na živnostenském úřadě. Lze tak učinit okamžitě při podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu. Pro osobní návštěvu úřadu lze provést na konkrétní čas přednostní on-line internetovou rezervaci požadované služby.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání.

Podat odvolání lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí správním řádem, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Doporučení: v případě, že si podnikatel není jistý, zda v nejbližší době opět nezačne podnikat v oboru, ke kterému je oprávněn a zvažuje zrušení tohoto oprávnění, může prozatím pouze oznámit přerušení provozování živnosti.