Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

079

2. Kód

10.010

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

4. Základní informace k životní situaci

Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem (s výjimkou rodných čísel, údaji o bydlišti a místě pobytu v ČR, adresy pro doručování živnostenskými úřady a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním). Údaje ze živnostenského rejstříku jsou bezplatně k dispozici na www.rzp.cz (v tomto registru tedy naleznete fyzické a právnické osoby podnikající pouze v režimu živnostenského zákona).

Výpis ze živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně, popř. na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je dostatečná znalost identifikace subjektu, na který je výpis žádán. U fyzické osoby lze jednoznačně vyhledat podnikatele podle IČO nebo jména, příjmení a data narození (rodného čísla). U právnické osoby je jednoznačným identfikátorem IČO, popř. název (obchodní firma).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Prvotním úkonem je podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. Žadatel uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

Živnostenský úřad na základě žádosti vydá v listinné nebo elektronické podobě
a) podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,
b) úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla, bydliště (místa pobytu v ČR) a uložených sankcí,
c) částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla, bydliště (místa pobytu v ČR) a uložených sankcí,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku lze podat u kteréhokoli živnostenského úřadu v ČR.

Výpis ze živnostenského rejstříku lze získat též na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, kancelář č. 12 nebo kancelář č. 5.

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontaktní zaměstnanci:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádá-li výpis zplnomocněná osoba, musí mít k jednání písemnou plnou moc (pakliže požaduje výpis pouze z veřejné části živnostenského rejstříku, plná moc není vyžadována).
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formuláře si lze vyzvednout osobně v budově ve Střelecké ulici 824, na oddělení živnostenských oprávnění, v kanceláři č. 12 nebo č. 5.
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku je stanoven 20,- Kč za každou i započatou stránku.

Výše poplatku závisí na délce výpisu, tedy na počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku lze až na základě informace, na koho je výpis žádán. Po podání žádosti pracovnice úřadu proveden náhled a vyměří žadateli poplatek (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven, atd.). Po úhradě poplatku je výpis žadateli předán.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo bankovní kartou přímo na pracovišti, kde je zřízena pokladna Živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Adresa majitele účtu pro úhrady správních poplatků:
Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
číslo účtu: 19-0000426511/0100, 
konstantní symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou),
variabilní symbol: 23528208 - symbol nutno uvést pro správnou identifikaci druhu poplatku!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů. V praxi je při osobním jednání výpis ze živnostenského rejstříku vyhotoven na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti po žadateli nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu. Pro osobní návštěvu úřadu lze provést na konkrétní čas přednostní on-line internetovou rezervaci požadované služby

ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku je dobrovolným projevem vůle žadatele, z tohoto důvodu sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Jaké údaje jsou vedeny v živnostenském rejstříku?

Živnostenský rejstřík obsahuje následující údaje včetně jejich změn:

 • identifikační údaje, a to u
  • 1/ fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
  • 2/ zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
  • 3/ právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,
  • 4/ zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
  • 5/ fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
  • 6/ právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
  • 7/ vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
  • 8/ odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,
 • předmět podnikání,
 • druh živnosti,
 • provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • doba platnosti živnostenského oprávnění,
 • datum vzniku živnostenského oprávnění,
 • doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
 • datum zániku živnostenského oprávnění,
 • datum doručení výpisu dle § 10 odst. 4 ŽZ,
 • rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
 • vstup právnické osoby do likvidace,
 • překážky provozování živnosti podle § 8 a 8a ŽZ,
 • pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,
 • další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění /§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4 ŽZ/ a podmínkám provozování živnosti /§27/,
 • adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
 • osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli,
 • nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8, § 52 odst. 2,
 • adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h) ŽZ.

Mohu požádat o výpis ze živnostenského rejstříku na cizí subjekt a v jakém rozsahu?

Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem. Pokud vám nestačí výpis z www.rzp.cz, který je elektronicky podepsán, můžete požádat o úřední výpis i na cizí subjekt. Výpis může obsahovat všechny údaje vedené v rejstříku, s výjimkou adresy bydliště (místa pobytu v ČR), údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady, sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

 

Další nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Výpis ze živnostenského rejstříku lze získat také na www.rzp.cz.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Odkazy na další registry a rejstříky jsou zveřejněny na stránce Registry, portály.