Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

042

2. Kód

10.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna podat písemnou žádost o koncesi kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o koncesi se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Dnem podání žádosti je zahájeno řízení o koncesi.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o koncesi lze podat u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR.  Úřad, u kterého bylo podání učiněno, vede řízení o koncesi.

Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, přízemí, kancelář č. 5.

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontaktní osoby:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena (pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden) nebo doklad, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku (s výjimkou obchodního rejstříku, který se nedokládá), pokud již byl zápis proveden; výpis z obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
 • Doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována.
 • Další doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy pro požadovanou koncesi.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce - pro všechna jednání před živnostenským úřadem je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne žádost o koncesi a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení ("Prohlášení odpovědného zástupce"), že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Lze učinit též elektronické podání bez nutnosti návštěvy úřadu. Editovatelné formuláře jsou k dispozici na adrese https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/ .
 • Další specifické tiskopisy pro určité koncese, které mohou pomoci při komunikaci s úřadem, jsou k dispozici na stránce Formuláře - portál občana.
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč a je splatný při podání. Přijetí další žádosti o koncesi, kdy subjekt je již zapsán v živnostenském rejstříku, je 500 Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo bankovní kartou přímo na pracovišti, kde je zřízena pokladna Živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu. V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Adresa majitele účtu pro úhrady správních poplatků: 

Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, 

č. účtu: 19-0000426511/0100 

K. symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou) 

V. symbol: 34086208 (při platbě 1000 Kč za vstup do podnikání) nebo 34087208 (při platbě 500 Kč za další žádost o koncesi) - symbol nutno uvést pro správnou identifikaci druhu poplatku!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k žádosti o koncesi.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo vyzve k jejich odstranění. Současně může řízení přerušit. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, přičemž na žádost účastníka může správní orgán lhůtu usnesením přiměřeně prodloužit. Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis. Řízení o udělení koncese správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu. Pro osobní návštěvu úřadu lze provést na konkrétní čas přednostní on-line internetovou rezervaci požadované služby

ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že živnostenský úřad řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Podat odvolání lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor majetkoprávní a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podání žádosti o koncesi je dobrovolným projevem vůle podnikatele, z tohoto důvodu sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

08. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.