Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) - právnická osoba

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

048

2. Kód

10.006

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) - právnická osoba

4. Základní informace k životní situaci

Oznamují se zejména tyto změny:.
- názvu,
- sídla,
- členů statutárního orgánu,
- změna rozsahu dosavadního předmětu podnikání,
- změny týkající se odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
- zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně.

Změny již zapsané v obchodním rejstříku se živnostenskému úřadu neoznamují.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Výjimkou je pouze změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem.

Živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámit změny a doplnění údajů a dokladů lze u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, přízemí, kancelář č. 5.

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.


Kontaktní osoby:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Změna sídla - nastává ke dni uvedenému v usnesení valné hromady o změně adresy sídla, následný zápis do obchodního rejstříku je již pouze deklaratorní. Podnikatel tedy změnu sídla musí oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů od okamžiku, kdy nastala, a doložit ji usnesením valné hromady o změně sídla (dochází-li ke změně údaje o sídle i v zakladatelském dokumentu a zakládá-li se společnost notářským zápisem, usnesení valné hromady o změně sídla musí být též provedeno formou notářského zápisu). Dále je nutné při změně sídla prokázat právní vztah k adrese sídla (např. nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí, postačí i písemné prohlášení vlastníka nebo osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí).
 • Změna statutárního orgánu - usnesení valné hromady o jmenování, resp. odvolání člena statutárního orgánu.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku, pokud změna podléhá správnímu poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celé oznámení a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku.
 • Pro všechna oznámení změn lze použít Změnový list, kde se vyplní pouze údaje týkající se ohlašované změny.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení ("Prohlášení odpovědného zástupce"), že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Lze učinit též elektronické podání bez nutnosti návštěvy úřadu. Editovatelné formuláře jsou k dispozici na adrese https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/ .
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - poplatek 100 Kč (variabilní symbol pro úhradu správního poplatku převodem z účtu nebo poštovní poukázkou je 34089208)
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese - poplatek 500 Kč  (variabilní symbol 34088208)
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - poplatek 500 Kč (variabilní symbol 34088208)
 • Poplatek za provedení změn se nesčítá, oznámí-li podnikatel více změn podléhajících poplatku, platí se poplatek pouze jedenkrát, a to v rozsahu sazby za změnu zpoplatněnou nejvyšší částkou.
 • Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo bankovní kartou přímo na pracovišti, kde je zřízena pokladna Živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!
 • Adresa majitele účtu pro úhrady správních poplatků: 
  Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
  Č. účtu: 19-0000426511/0100
  K. symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou)
  V. symbol: pro bezproblémovou identifikaci úhrady je nutné vždy uvést! Variabilní symbol je různý pro jednotlivé správní úkony, vždy se jedná o 8-místné číslo (xxxxx208) - příslušný symbol naleznete výše v přehledu správních poplatků.
 • Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k oznámení změny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem). Změny, které se oznamují, již tedy musí existovat. Výjimkou je změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem. Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně se také ohlašuje předem, tzn. před zahájením (ukončením) činnosti.

Na základě oznámení změn a doložení dokladů živnostenský úřad podle okolností případu:
a) vydá po zaplacení správního poplatku výpis ze živnostenského rejstříku,
b) podnikatele písemně vyrozumí o provedení změn v živnostenském rejstříku, lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů, není-li oznámená změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení (stanoví lhůtu nejméně 15 dní) a zápis změn do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede,
c) v zákonem stanovených případech živnostenský úřad rozhodne podle okolností:
- o pozastavení provozování živnosti, nebo- o zrušení živnostenského oprávnění, nebo
- o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu. Pro osobní návštěvu úřadu lze provést na konkrétní čas přednostní on-line internetovou rezervaci požadované služby

ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu, nejlépe orgánu, který zápis provedl.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o pozastavení provozování živnosti, o zrušení živnostenského oprávnění či o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor majetkoprávní a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty za správní delikt neoznámení změn v zákonem stanovené lhůtě a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi)  je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

08. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.