Přerušení provozování živnosti

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

056

2. Kód

10.007

3. Pojmenování (název) životní situace

Přerušení provozování živnosti

4. Základní informace k životní situaci

Provozování živnosti může podnikatel oznámit bez udání důvodu, vždy na dobu určitou, není omezena maximální délka přerušení. Přerušení provozování živnosti je právem podnikatele, nikoli jeho povinností. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení této skutečnosti.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.

V době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností, které jsou taxativně vyjmenovány v § 31 odst. 11 živnostenského zákona (např. v době přerušení živnosti není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel - fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní rozhodnutí podnikatele přerušit provozování živnosti na dobu určitou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným nebo elektronickým oznámením živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Přerušení provozování živnosti lze oznámit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, kancelář č. 10,11 (pro fyzické osoby) a kancelář č. 5 (pro právnické osoby).

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontaktní zaměstnanci pro agendu fyzických osob:

Kontaktní zaměstnanci pro agendu právnických osob:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celé oznámení a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku.
  • Pro oznámení o přerušení provozování živnosti  lze použít Změnový list, kde se vyplní pouze údaje týkající se ohlašované skutečnosti.
  • Lze učinit též elektronické podání bez nutnosti návštěvy úřadu. Editovatelné formuláře jsou k dispozici na adrese https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/ .
  • Podnikatel může oznámit změny i správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně a to prostřednictvím živnostenského úřadu. V tomto případě se pro tyto instituce vyplní i příslušné oddíly ve Změnovém listu. V případě oznámení o zahájení činnosti vůči správci daně je třeba užít formuláře Ministerstva financí a je nutné úkon provést elektronicky, prostřednictvím datové schránky ve formátu xml, což umožňují editovatelné formuláře.
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o přerušení provozování živnosti nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Živnost nelze přerušit se zpětnou platností!

Pokud je oznámení o přerušení provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a následně o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány; pokud však podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně s oznámením o přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu. Pro osobní návštěvu úřadu lze provést na konkrétní čas přednostní on-line internetovou rezervaci požadované služby

ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  • Přerušení provozování živnosti je právem podnikatele, nikoli jeho povinností, z tohoto důvodu za neoznámení této skutečnosti nejsou sankce stanoveny.
  • Následné pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Porušením této povinnosti se podnikatel vystavuje možnému uložení sankce až do výše 10.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti podnikání jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Otázky a odpovědi.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránkách Živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.